2-فایده دوم روان شناسی در رابطه با استعداد و امیال ورغبت های افراد انسان ها مطرح می باشدکوشش دانشمندان در زمینه تشخیص استعداد های افراد تست های متعددی به وجود آورده که بوسیله آنها  می توان استعدادها وامیال و رغبت های افراد را اندازه گیری نمود ودر انتخاب شغل به آنها کمک نمود.

3-فایده سوم:تایید اصول دموکراسی و روشن نمودن ارزشهای والای انسانی است علم روان شناسی همانند رشته های دیگر علمی دارای روشهای معینی است که به کمک آنها می کوشد حقایق مورد توجه خود را گردآوری کند

در این زمینه واتسون یکی از روان شناسان آمریکایی می گوید:هدف از روان شناسی به وجود آوردن یک اصول علمی جهت ضبط رفتار وروبرو شدن با مسائل رفتاری چه هنگام مشاوره وچه در کلینیک های روانی