امروز یکشنبه 12 تیر 1401 technology90.cloob24.com
0
درک مفهوم درس از کل به جز بسیار پر اهمیت است برای این منظور ابتداء مفاهیم کلی درک و سپس تقسیم بندی می شود در مرحله بعد مسائل جزئی مربوط به کلیات درک و ارتباط داده می شود. چنین روشی می تواند مغز را در یادگیری یاری دهد چون وقتی مغز تصوری از یک مفهوم بدست می آورد جزئهای مربوط به آن را هم در قالب همان کلیت قرار می دهد و این فراموشی را به حداقل می رساند.به عنوان مثال، وقتی مغز ما مفهوم میز را در ک می کند آنوقت هزاران میزی که در خارج از ذهن ماست و صورت های مختلفی دارد در قالب میز در مغز ما دسته بندی می شود اما اگر مفهوم میز را ما درک نمی کردیم آنوقت هزاران میز را جدا جدا تصور می کردیم در نتیجه نگهداری صورت همه آنها برای ما بسیار مشکل بود.در رابطه با نحوه خواندن کتابهای به روش کل به جزء، فرض کنید در کتاب فیزیک بخشی به نام نیرو وجود دارد سپس موضوعات مختلفی در این بخش شرح داده شده است مثل اصطکاک، نیروی جاذبه، نیروی آهن ربا و غیره. یادگیری از کل به جزء در صورتی محقق می شود که:

1- ابتداء مفهوم نیرو برای دانش آموز درک شود. 2- یاد گیرنده این را درک کند که آن بخش کلا در مورد نیروست.3- انواع نیرو را در آن بخش ببیند و علت نیرو بودن آن را بفهمد و بتواند آنها را با مفهوم کلی نیرو ارتباط دهد.4 - در پایان بتواند جزئیات تک تک نیروها را درک کند.چنین روشی در یادگیری می تواند یاد گیرنده را مسلط نشان دهد و یادگیری او را هوشمندانه گرداند. گر چه یادگیری از جزء به کل در بعضی عرصه ها مثل ورزش بیشتر مورد توجه است اما روش کل به جزء در حوزه آموزش مدرسه خصوصا در مطالعه کتابها بدون معلم، موثر تر نشان می دهد.مثال دیگر اینکه آموزش در یادگیری دوره ابتدایی در درس فارسی از کل به جزء است ابتدا کلمات یاد داده می شود وبعد حروف الفباء این روش را قیاسی گویند مثالی دیگر: در آموزش علوم پایه در درس فیزیک است در آموزش درس فیزیک اگر بگوییم اساس آموزش بر مبنا استقراء نهاده شده راه به بی راهه نرفته ایم دبیر فیزیک میخواهد نیرو را تدریس کند ودر نهایت به نیرو ی وارده بر یک سیستم برسد که بسیار پیچیده است او ابتدا در آموزش از نیروی وزن شروع می کند چرا که نیروی وزن ساده ترین نیرویی است که دانش آموز آن را میشناسد و بعد شروع می کند از نیرو های جزئی دیگر گفتن و موارد دیگر را بررسی می کند و در نهایت با جزء به جزء پیش رفتن نیروی وارده بر یک سیستم را آموزش می دهد اما در آموزش ریاضی به ویژه هندسه از روش قیاس بیشتر استفاده می شود.