امروز یکشنبه 12 تیر 1401 technology90.cloob24.com
0

نظریه های یادگیری

نظریه یادگیری، السون و هرگنان، ترجمه سیف، انتشارات دوران

روانشناسی پرورشی نوین، تالیف دکتر علی اکبر سیف، نشر دوران

روانشناس تربیتی، پروین کدیور، انتشارات سمت

روانشناسی تربیتی دکتر بیابانگرد، انتشارات ویرایش

روانشناسی یادگیری بر بنیاد نظریه ها، نوشته ی محمد پارسا، انتشارات سخن.

نظریه های یادگیری انسان، ترجمه ی یحیی سیدمحمدی، انتشارات ارسباران.

روش ها و فنون تدریس

مهارت های آموزشی و پرورشی دکتر حسن شعبانی (جلد 1و 2(

روش تدریس پیشرفته، هاشم فردانش، نشر کویر

روش تدریس پیشرفته، حسن شعبانی، انتشارات سمت

روش ها، فنون و الگوهای تدریس، نوشته ی امان الله صفوی، انتشارات سمت.

فنون تدریس" دکتر اسکندر فتحی آذر

الگوهای تدریس 2004 ترجمه بهرنگی و یا ترجمه مهر محمدی، نشرکمال تربیت

تکنولوژی آموزشی

مبانی نظری تکنولوزی آموزشی.دکتر هاشم فردانش، انتشارات سمت

مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر محمد احدیان، نشر بشری

مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر خدیجه علی آبادی، انتشارات دانشگاه پیام نور

مباحث نوین در فناوری آموزشی، سید عباس رضوی، انتشارات دانشگاه چمران

طراحی آموزشی اثربخش، گری آر موریسون، استیون ام روس و جرالد کمپ، ترجمه غلامحسین رحیمی دوست

طراحی آموزشی دکتر رضوی و دکتر نوروزی انتشارات سمت

راهبردها و فنون طراحی آموزشی، لشین، پولاک و رایگلوث، ترجمه دکتر هاشم فردانش، انتشارات سمت

یادگیری الکترونیکی در قرن بیست و یک، گریسون واندرسون، (ترجمه عطاران و ترجمه زارعی و صفایی موحد(

تولید فیلم های آموزشی، سید عباس رضوی، سمت

جزوه های دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی (اصول عکاسی، تولید فیلم های آموزشی، تولید برنامه های آموزشی و .(

تمامی مقالات جدید در حوزه تکنولوژی آموزشی مخصوصا در حوزه e.learning

آمار و روش تحقیق

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر دلاور

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر بیابانگرد، انتشارات دوران، جلد 1و2

روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر حیدرعلی هومن

روش تحقیق در علوم رفتاری، بازرگان، زهره سرمد،حجازی، نشر آگاه

مقدمه ای بر روش آمیخته و کیفی، بازرگان، نشر دیدار

احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته دکتر علی دلاور، انتشارات رشد

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، دکتر علی دلاور، انتشارات رشد

روش های آماری روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر علی دلاور، انتشارات پیام نور

روش شناسی پژوهش در روانشناسی و علوم تربیتی، نوشته ی حسین لطف آبادی، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

استنباط آماری در پژوهش رفتاری، حید علی هومن، انتشارات سمت

روش های آماری در علوم رفتاری، نوشته ی حیدر علی هومن، انتشارات سمت

زبان:

منبع مشخصی ندارد ولی کتاب های زیر توصیه می گردد.

Essential words for the toefl

504

راهنمای آزمون زبان دکتری انتشارات کتابخانه فرهنگ

کتاب تافل راهنما، نوشته ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

تست های سالهاهای گذشته زبان

کتاب 1100 واژه.

کتاب واژگان ضروری تافل.

کتاب 3500 واژه جی آر ای.

کتاب زبان تافل دکتری، نوشته ی محمد رضا خدایاری، انتشارات پردازش.

کتاب واژگان حیاتی تافل، نوشته ی محمد رضا خدایاری، انتشارات پردازش.

استعداد تحصیلی:

منبع مشخصی ندارد ولی کتاب های زیر توصیه می گردد.

Essential words for the toefl

504

راهنمای آزمون زبان دکتری انتشارات کتابخانه فرهنگ

کتاب تافل راهنما، نوشته ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما.

تست های سالهاهای گذشته زبان

کتاب 1100 واژه.

کتاب واژگان ضروری تافل.

کتاب 3500 واژه جی آر ای.

کتاب زبان تافل دکتری، نوشته محمد رضا خدایاری، انتشارات پردازش.

کتاب واژگان حیاتی تافل، نوشته محمد رضا خدایاری، انتشارات پردازش.

توصیه ها:

بررسی آزمون های سال های اخیر ارشد تکنولوژی آموزشی (دانشگاه های سراسری، دانشگاه آزاد) - پردازش و.

بررسی آزمون های دکتری سال های اخیر