امروز یکشنبه 12 تیر 1401 technology90.cloob24.com
0
کتاب روان شناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف
روانشناسی عمومی دکتر حمزه گنجی
روانشناسی تربیتی دکتر پروین کدیور
کتاب روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی
کتاب الگوهای تدریس 2000 یا الگوهای جدید تدریس دکتر محمدرضا بهرنگی
کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی دکتر هاشم فردانش
کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر محمد احدیان
کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر خدیجه علی آبادی
مباحث تخصصی تکنولوژی آموزشی (جزوات دانشگاه علامه طباطبایی)
کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی پور ظهیر
کتاب فرایند برنامه ریزی آموزشی ترجمه دکتر فریده مشایخ
کتاب برنامه ریزی درسی مدارس ترجمه دکتر فریده مشایخ
کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات
کتاب سنجش، اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف
کتاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دکتر علی اکبر سیف
کتاب 504 انگلیسی
جزوه درسی زبان دانشگاه علامه طباطبایی

تهیه شده توسط کارشناسان تکنولوژی آموزشی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران